Website voorwaarden

Website voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers van de de website www.homeopathiesittard.nl en alle pagina's, teksten en afbeeldingen waaruit deze bestaat.

Disclaimer

De Advaya website is met de grootst mogelijke zorg gebouwd en wordt ook als zodanig onderhouden. Desondanks kunnen er aan de inhoud van de Advaya geen rechten worden ontleend en kan er geen aanspraak gemaakt worden op de juistheid en volledigheid van de inhoud. De bezoeker is verantwoordelijk voor het gebruik van de van de Advaya afkomstige informatie en zal deze informatie zelf op juistheid en volledigheid toetsen.

Op de Advaya website kunnen producten of diensten van derden worden aangeboden, op overeenkomsten die met gebruikmaking van de Advaya tussen een derde en de bezoeker tot stand komen, zijn afzonderlijke voorwaarden van de derde van toepassing.

Hyperlinks

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites welke niet het eigendom van Advaya zijn, dienen enkel ter informatie van de bezoeker. Bij het gebruikmaken van hyperlinks aanvaardt Advaya geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die hierdoor kan ontstaan.

Copyright

De bezoeker is ten aanzien van de Advaya slechts bevoegd de Advaya door te bladeren en de daarvan afkomstige informatie voor strikt persoonlijk gebruik te reproduceren door deze te printen of te downloaden naar een opslagmedium. De bezoeker of een derde mag niet, anders dan door middel van een hyperlink, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Advaya, een koppeling, deep link of gateway aanbrengen tussen de Advaya en enige andere (internet) website, (meta) search engine of computer netwerk.

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder rechten van intellectueel eigendom, op de Advaya en daarvan afkomstige informatie, zoals gegevens, inlichtingen, aanbiedingen, materialen, documenten, afbeeldingen, bestanden en dergelijke, bij Advaya. Dit houdt in dat er niets aan de van de Advaya en de daarvan afkomstige informatie mag worden veranderd en dat ieder ander gebruik dan aangegeven in deze Website Voorwaarden zonder toestemming van Advaya niet is toegestaan.

Privacystatement

Advaya respecteert de privacy van de bezoeker en zal er op toezien dat de communicatie en gegevensuitwisseling met de bezoekers van de Advaya zo veilig mogelijk gebeurd. Advaya verwerkt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Toepasselijk recht en geschillen

De Website Voorwaarden en iedere (andere) overeenkomst tussen de bezoeker en Advaya wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht.

Wijzigingen Website Voorwaarden

Advaya behoudt zich het recht voor om de Website Voorwaarden te wijzigen. Controleer daarom indien u de Advaya bezoekt regelmatig deze Website Voorwaarden.

Bedrijfsinformatie en contact

Zie de contactpagina op deze website.

In geval technische problemen kunt u contact opnemen met de ontwikkelaars van deze website:
Productie: Medication Webdesign [www.medication-webdesign.nl]
Grafisch ontwerp: Erik Daniels
HTML/CSS/PHP: Erik Daniels